Thông báo: Về việc chùa Thiên Quang không trực thuộc GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ HUYỆN XUYÊN MỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc không quản lý cơ sở Tịnh thất Thiên Quang

 

Kính gởi : : Các cơ quan hữu quan

Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

 

Căn cứ hồ sơ được lưu trữ tại Văn phòng Ban Trị sự huyện Xuyên Mộc về các Cơ sở tôn giáo trực thuộc;

Căn cứ Tăng tịch Tu sỹ  được lưu trữ do BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc quản lý;

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuyên Mộc trân trọng kính báo: Tịnh thất Thiên Quang tại xã Hoà Bình – huyện Xuyên Mộc do ông Đặng Phước Bình (còn được gọi là Thích Thiên Thuận) là chủ không là Cơ sở tôn giáo trực thuộc  sự quản lý và chịu trách nhiệm của BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc.

Xuyên Mộc ngày 12 tháng 11 năm 2022

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN XUYÊN MỘC

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ HUYỆN

Thượng toạ THÍCH NGUYÊN THỌ

Leave Comments

0886055166
0886055166