Công văn: V/v Tấn phong giáo phẩm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
_______________

Số: 280 /CV-BTS
V/v Hướng dẫn lập hồ sơ
tấn phong Giáo phẩm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:  Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố

– Căn cứ điều 53, 54, 55, 56 chương IX Hiến chương GHPGVN;
– Căn cứ điều 63, 64 chương XI Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;
– Căn cứ điều 32, 33, 34 Mục 2, Chương V Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Để chuẩn bị cho việc tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự GHPGVN cuối năm 2020, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị Quý Ban thông báo đến chư Tăng Ni tại địa phương hội đủ các tiêu chuẩn được tấn phong Giáo phẩm theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, sau đó lập hồ sơ và danh sách đăng ký tấn phong Giáo phẩm theo trình tự như sau:
1. Hồ sơ tấn phong Giáo phẩm:
– 03 phiếu xét tấn phong Giáo phẩm (theo mẫu đính kèm);
– 03 bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm);
– 02 phiếu lý lịch Tư pháp số 1 (do Sở Tư pháp tỉnh nơi thường trú cấp)
– 03 bản sao Chứng điệp thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni hoặc Giấy Chứng nhận Tăng Ni của Trung ương cấp (có xác nhận sao y bản chánh);
– 03 bản sao Chứng điệp An cư kiết hạ do Trung ương GH cấp (Sổ Hạ)
– 03 bản sao Giáo chỉ tấn phong (nếu tấn phong Hòa thượng, Ni trưởng).
          Sau khi thông qua việc xét duyệt tấn phong Giáo phẩm tại địa phương, Quý Ban gửi hồ sơ, văn bản đề nghị xin tấn phong và danh sách Tăng Ni được đề nghị tấn phong (kèm theo Biên bản họp xét duyệt) về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (Trường TCPH Đại Tòng Lâm) theo mẫu lý lịch trích ngang như sau:
 

Stt Đạo hiệu thường dùng Họ, tên
khai sinh
Năm và
nơi sinh
Hạ lạp
(Năm thọ giới)
 
Chức vụ trong GH (nếu có) Địa chỉ
thường trú
1
2

2. Tiêu chuẩn tấn phong giáo phẩm theo quy định của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN như sau:
– Giáo phẩm Hòa thượng/Ni trưởng: Sinh năm 1960 trở lên, thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni từ năm 1980 trở lên;
– Giáo phẩm Thượng tọa/Ni sư: sinh năm 1975 trở lên, thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni từ năm 1995 trở lên.
3. Thời gian gửi hồ sơ và văn bản về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chậm nhất là ngày 30/08/2020 để Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN xét duyệt và sau đó chuyển trình về Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh không giải quyết hồ sơ nộp trễ hạn hoặc không đúng tiêu chuẩn qui định.
Đây là công tác Phật sự có ý nghĩa quan trọng trong việc Giáo hội ghi nhận công đức đối với đạo pháp và dân tộc của Tăng Ni. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đề nghị Quý Ban sớm triển khai thực hiện có kết quả nội dung công văn này.
Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu VP-BTS

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN kiêm
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ
(Đã ký)
Hòa Thượng Thích Quảng Hiển

Leave Comments

0886055166
0886055166