BTS: Thông báo V/v Thọ Thập thiện – Bồ Tát giới năm 2020

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ ____________Số: 403 /TB/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________            Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2020 THÔNG BÁOV/v Đăng ký thọ Bồ tát và Thập thiện của Cư sĩ, Phật tử tại Đại Giới đàn Huệ Đăng PL. 2564 – DL. 2020 Kính gởi:      – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành…

Thông báo: V/v Tổ chức Đại giới Đàn HUỆ ĐĂNG

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ ____________Số: 281 /TB/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________             Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 7 năm 2020 THÔNG BÁO V/v Tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng PL. 2564 – DL. 2020 và hướng dẫn thiết lập hồ sơ thọ giới Kính gởi:       – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố – Ban…

Lịch giảng dạy tại Trường hạ BTS tỉnh

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng 6  năm 2020 LỊCH HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG HẠ TỔ ĐÌNH ĐẠI TÒNG LÂM VÀ CÁC TRƯỜNG HẠ TẠI THỊ XÃ PHÚ MỸ NĂM 2020 – PL.2564 Ngày Thứ sáu Môn học Giảng viên phụ trách 12/6/2020 (21/4N) Khái quát Nội qui Ban Tăng sự…

Ban TGCP & HĐTS thông báo về việc sinh hoạt Tôn giáo bình thường

03/08/2017

  VP. BTGCP

Trường TCPH thông báo về lịch học

03/08/2017

  VP. Trường TCPH